Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt


HIPH - polski przemysł stalowy

Polski Przemysł Stalowy 2017


PPS 2017 - wersja pdf (4MB)
Szanowni Państwo,
Rok 2016 zapisał się w najnowszej historii hutnictwa w Polsce ważnymi i znaczącymi artefaktami: poprawa koniunktury, wzrost nakładów inwestycyjnych w hutniczych zakładach, nowe-bardziej przyjazne regulacje w zakresie podatków, uruchomienie programu dedykowanego sektorowi stalowemu INNOSTAL. To wszystko sprawiło że w rok 2017 weszliśmy z większym optymizmem. Jednak sytuacja światowego hutnictwa pozostała niepewna a utrzymujące się osłabienie działalności inwestycyjnej nie pozwalało na wyraźniejszy wzrost popytu na stal. Światowym problemem jest obecnie również stale rosnąca nadwyżka zdolności produkcyjnych, szacowana w 2016 r. na 760 mln ton stali surowej. Pomimo wszczętych i toczących się wielu postępowań antydumpingowych producenci unijni w 2016 r. nadal tracili konkurencyjność w stosunku do taniego importu wyrobów stalowych z krajów trzecich. Import stali spoza Unii Europejskiej w 2016 r. w porównaniu z 2014 r. wzrósł aż o 43% a jego udział w unijnym zużyciu jawnym zwiększył się w tym okresie z 12 do 16%. Na spadek konkurencyjności produkowanej w UE stali, oprócz niedoskonałości europejskich instrumentów ochrony rynku miały również wpływ wysokie koszty unijnej polityki środowiskowej, których nie ponoszą producenci z krajów trzecich.
W 2016 r. zużycie stali w Polsce wyniosło ponad 13 mln ton i było największe od 1989 r. pomimo tego, że w sektorze budowlanym, który decyduje o niemalże połowie (ok. 45%) krajowego zużycia stali zanotowano 14% spadek w porównaniu do 2015 r. Największe inwestycje, współfinansowane ze środków UE nadal pozostawały w sferze projektów. W pozostałych sektorach przemysłu tj.: wyroby z metalu, motoryzacja, AGD, zużywających stal odnotowano natomiast kilkuprocentowe wzrosty. Niestety, głównym beneficjentem wzrostu zużycia stali w Polsce byli zagraniczni producenci wyrobów stalowych, dostawy krajowe w zużyciu jawnym stanowiły zaledwie 31%.
Głównymi barierami ograniczającymi konkurencyjność hutnictwa krajowego, oprócz zalewającego nasz rynek taniego importu są wysokie ceny energii elektrycznej i gazu oraz koszty konieczne do spełnienia ambitnych wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska. Kolejną ważną barierą jest nienadążanie produkcji za zmieniającym się rynkiem wyrobów gotowych. Rok 2016 był przełomowym w tym zakresie, zrealizowano kilka znaczących inwestycji. Przed nami realizacja projektów w ramach programu INNOSTAL.
Wzrost gospodarczy Polski w najbliższym czasie zależał będzie od przyspieszenia realizacji opóźnionych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych, działań przedsiębiorstw w sferze inwestycji oraz uwarunkowań prawnych.

Oddając w ręce Państwa to wydawnictwo, wyrażam nadzieję, że wsparcie funduszami europejskimi realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych, korzystne zmiany na rynku i prognozowany na najbliższe kilka lat wysoki wzrost gospodarczy stworzą dla przemysłu stalowego sprzyjające warunki do dalszego, zrównoważonego rozwoju.
Stefan Dzienniak
prezes zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

numery archiwalne: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
  2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996


Strona główna | O nas | Czł‚onkowie | Produkty i usł‚ugi | Publikacje | Współ‚praca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.