Homepage About us Members Products and services Publications Partnership Law About Steel For the press

User
Login
Search in service
Contact
 
HIPH - statut
Chapter: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Chapter 6

Amendment of the Articles of Association and dissolution of the Association.

Article 36
  1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. W II terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.
  3. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.
  4. Walne Zgromadzenie po uchwaleniu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

<<  1 2 3 4 5 6 >>


Homepage | About us | Members | Products and services | Publications | Partnership | Law | About Steel | For the press
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.