Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - polski przemysł stalowy

Polski Przemysł Stalowy 2018


PPS 2018
Szanowni Państwo,
Rok 2017, podobnie jak poprzedni był dla Polski rokiem poprawy koniunktury i wzrostu PKB. Gospodarka rozwijała się w tempie 4,6% w warunkach rosnącego rynku Unii Europejskiej i stabilizacji gospodarki chińskiej.
Produkcja stali surowej w ujęciu globalnym wzrosła w 2017 r. o 5%, osiągając rekordowe 1,69 mld ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w światowym hutnictwie było jednak nadal niskie ok. 69%, a szacowana nadwyżka zdolności wyniosła 760 mln ton Globalne zapotrzebowanie na wyroby stalowe kontynuowało wzrost i wyniosło 1,59 mld ton, co również jest najlepszym w historii wynikiem.
Rozprzestrzeniające się ostatnio napięcia w handlu zagranicznym między głównymi gospodarkami, niosące ryzyko przekształcenia się w wojnę handlową, mogą jednak zaszkodzić przyszłemu wzrostowi ekonomicznemu oraz globalnemu rynkowi stali. Stosowane przez Unię Europejską instrumenty ochrony rynku przed importem stali z krajów trzecich były w 2017 r. niewystarczające, co skutkowało utrzymywaniem się wysokiego, 22% udziału importu w zużyciu jawnym stali. Na spadek konkurencyjności europejskich producentów miały wpływ nie tylko wysokie koszty unijnej polityki środowiskowej, których to kosztów nie ponoszą producenci spoza Wspólnoty, ale również często subsydiowanie produkcji stali przez rządy wielu krajów. Dodatkowo na światowym rynku stali gwałtownie rosła produkcja stali w krajach takich jak: Wietnam, Indie, Iran, Egipt, Turcja.
Rynek wyrobów stalowych w Polsce czwarty rok z rzędu powiększył się, dzięki czemu zużycie wyrobów stalowych wyniosło rekordowe 13,5 mln ton. Warunki rynkowe pozwoliły krajowym producentom stali na bardzo dynamiczny wzrost produkcji stali surowej, która przekroczyła 10,3 mln ton. Sektor budowlany, odpowiedzialny za 43% zużycia krajowego stali, po 14% spadku w 2016 r. wykazał 12% zwiększenie produkcji dzięki realizowanym inwestycjom infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków UE. Skala wzrostu realizowanych inwestycji infrastrukturalnych pozwala oczekiwać dalszego zwiększenia zużycia wyrobów stalowych w 2018 r. Dobre wyniki odnotowano w pozostałych sektorach zużywających stal tj.: wyroby metalowe, maszyny i urządzenia, motoryzacja, sprzęt transportowy. Nie zwiększył się jednak udział dostaw krajowych w zużyciu jawnym stali - nadal głównym beneficjentem wzrostu zużycia byli zagraniczni producenci wyrobów stalowych. Dostawy zagraniczne stanowiły aż 71% konsumpcji wyrobów stalowych w Polsce. Dzięki silnemu wzrostowi eksportu udało się poprawić bilans handlowy w ujęciu ilościowym, chociaż deficyt handlowy był wciąż bardzo wysoki i wyniósł 4,3 mln ton.
Zagrożeniami dla konkurencyjności hutnictwa krajowego pozostają nadal, oprócz taniego, często subsydiowanego przez rządy krajów trzecich importu, wyższe niż w większości krajów UE ceny mediów energetycznych takich jak energia elektryczna i gaz ziemny dla przemysłów energochłonnych oraz wysokie koszty spełnienia wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska, których nie ponoszą kraje spoza UE.
Rozpoczęte w 2014 r. przez HIPH działania mające na celu wsparcie innowacyjności w sektorze stalowym w Polsce zaowocowały uruchomieniem przez NCBiR programu sektorowego INNOSTAL. W 2017 r. rozpoczęto realizację 20 projektów B+R wyłonionych w I Konkursie programu sektorowego INNOSTAL oraz ogłoszono II Konkurs, w którym pojawiło się aż 26 nowych innowacyjnych projektów, czekających na dofinansowanie.

Szanowni Państwo,

Oddając w ręce Państwa to wydawnictwo, wyrażam nadzieję, że prognozowany na najbliższe lata wysoki wzrost gospodarczy Polski, wsparcie funduszami europejskimi realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych,zwiększone nakłady hutnictwa na badania i rozwój oraz korzystne zmiany na rynku stworzą dla przemysłu stalowego warunki sprzyjające do wzrostu konkurencyjności i dalszego rozwoju.
Stefan Dzienniak
prezes zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-HandlowejStrona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.