Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - reach
UWAGA

W przypadku pierwszego terminu rejestracji, dokumentację rejestracyjną należy przesłać do Europejskiej Agencji Chemikaliów najpóźniej do 1 września 2010 roku. Dostarczenie informacji w późniejszym terminie spowoduje konieczność zatrzymania produkcji/importu do momentu sprawdzenia dokumentacji i nadania numeru rejestracyjnego przez ECHA. Więcej w komunikacie Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KALENDARZ REACH
 • 1 czerwca 2009
  Przedstawienie przez ECHA pierwszej listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 58 ust. 3 opublikowanie przez Komisję Europejską wykazu krajowych ograniczeń w zakresie obrotu chemikaliami.
  Uchylona zostaje dyrektywa 76/769/EWG o ograniczeniach w obrocie niektórych substancji i preparatów chemicznych.
  Wchodzą w życie przepisy tytułu VIII oraz załącznika XVII (Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów).
 • 1 grudnia 2010
  Rejestracja pełna dla substancji: - CMR kat. 1 i 2 w ilości, co najmniej 1 tony/rok – niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok oraz pozostałych substancji w ilości, co najmniej 1000 ton/rok.
 • 1 czerwca 2011
  Substancje wzbudzające obawy zawarte w wyrobach muszą zostać zgłoszone do Agencji po upływie 6 miesięcy po zamieszczeniu ich na liście kandydackiej substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV - art. 7 ust. 7.
 • 1 grudnia 2011
  Komisja Europejska opublikuje raport dotyczący funkcjonowania rozporządzenia REACH.
  Do tego dnia dotychczasowe działanie Agencji zostanie poddane przeglądowi.
 • 1 grudnia 2012
  Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 grudnia 2010 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załącznikach IX i X - art. 43 ust. 2.
 • 1 czerwca 2013
  Rejestracja pełna substancji w ilości, co najmniej 100 ton rocznie - art. 23 ust. 2.
 • 1 czerwca 2016
  Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2013 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załączniku IX.
 • 1 czerwca 2018
  Rejestracja pełna substancji w ilości, co najmniej 1 tony rocznie - art. 23 ust. 3. Zakończenie działalności przez fora SIEF.
 • 1 czerwca 2022
  Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2018 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych.

LISTOPAD 2010 PAŹDZIERNIK 2010
 • 2010-10-25
  Informujemy, że w dniach 17-19 listopada br. podczas Targów Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy RubPlast EXPO zostanie uruchomiona STREFA WIEDZY, w ramach której będzie można uzyskać najistotniejsze informacje w zakresie wymogów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). STREFA WIEDZY - to optymalna możliwość pozyskania wiedzy, bezpłatnych konsultacji, bezpośredniej rozmowy z ekspertami, m.in. z Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Instytutu Przemysłu Organicznego, Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Ponadto, w pierwszym dniu Targów (17 listopada) w godzinach 11:00 - 14:40 odbędzie się Seminarium pod patronatem Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH i CLP, które poprowadzą specjaliści z Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych oraz Punktu Konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki. Szczegóły na stronie EXPOSILESIA
 • 2010-10-22
  Na stronie iuclid.eu dostępna jest wersja 5.2.3. IUCLID-a.
 • 2010-10-07
  Na stronie ECHA udostępniono materiały (wideo i prezentacje) z piątego Stakeholders' Day, który odbył się w dniu 4 października 2010 r..
 • 2010-10-06
  W Dzienniku Ustaw nr 185, poz.1243 z dnia 5 października 2010 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o odpadach. Tekst ustawy
 • 2010-10-03
  "Dalsi Użytkownicy, czy wasze zastosowania są uwzględnione w dokumentacji rejestracyjnej?" - Tłumaczenie wykonane w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie opracowania Grupy Kontaktowej Dyrektorów, Europejskiej Agencji Chemikaliów i stowarzyszeń przemysłowych (Cefic, Eurométaux, REACH Alliance, CONCAWE, FECC i UEAPME)
 • 2010-10-02
  W Dzienniku Urzędowym UE nr L.260 ukazało się Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Tekst sprostowania umieszczono na stronach Punktu Konsultacyjnego ds. REACH
 • 2010-10-01
  ECHA opublikowała uzupełnioną wersję Pytań i Odpowiedzi dotyczących opłat ponoszonych na rzecz ECHA.
WRZESIEŃ 2010 SIERPIEŃ 2010
 • 2010-08-25
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L.223 ukazały się dwa rozporządzenia dot. trwałych zanieczyszczeń organicznych: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III. Teksty rozporządzeń dostępne są na stronie Punktu Konsultacyjnego ds. REACH.
 • 2010-08-10
  Ukazała się nowa wersja 5.2.2 IUCLID 5 która zastępuje wycofaną wersję 5.2.1
 • 2010-08-09
  W Dzienniku Ustaw nr 141, poz. 950 z dnia 6 sierpnia 2010 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmieniono wartości NDS dla 11 substancji oraz uzupełniono dotychczasowy spis o 5 substancji. Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania. Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie reach-info.pl
 • 2010-08-07
  Na stronie Punktu Konsultacyjnego ds.REACH uaktualniono listę (wg stanu na 4 sierpnia 2010) substancji zgłoszonych do rejestracji przewidzianych w terminie do 30 listopada 2010 r.
 • 2010-08-06
  W Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej C 212 E/106 z dnia 05 sierpnia 2010 r. ukazał się projekt rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACH.
LIPIEC 2010 CZERWIEC 2010 MAJ 2010 KWIECIEŃ 2010
 • 2010-04-16
  Na stronie ECHA opublikowano listę substancji, które (wg deklaracji) będą zarejestrowane w terminie do 01 grudnia 2010 r. Jeżeli któryś z podmiotów – dalszych użytkowników nie znajdzie na liście substancji, którą wykorzystuje w swojej działalności, powinien porozumieć się ze swoim dostawcą.
 • 2010-04-15
  ECHA opublikowała praktyczny poradnik dotyczący możliwości dokonywania zmian z wykorzystaniem nowej wersji REACH-IT, związanych z osobowością prawną przedsiębiorstwa (np. w przypadku zmiany statusu przedsiębiorstwa, sprzedaży całego lub części przedsiębiorstwa innemu podmiotowi, zmiany wyłącznego przedstawiciela.
 • 2010-04-14
  Komisja Europejska opublikowała kolejne sprostowanie do bułgarskiej, węgierskiej, polskiej i słowackiej wersji rozporządzenia REACH. Tekst można znaleźć na stronie www.reach-info.pl. Część dotycząca tekstu w języku polskim znajduje się na stronach 10–22.
MARZEC 2010
 • 2010-03-30
  Na stronie http://guidance.echa.europa.eu/ umieszczono„draft” przewodnika dotyczącego sporządzania kart charakterystyki.
 • 2010-03-29
  Na stronie guidance.echa.europa.eu/ umieszczono ostateczną wersję poradnika dotyczącego rozdziału R 12 „System Deskryptorów do opisu zastosowań".
 • 2010-03-24
  ECHA opublikowała uzupełnioną wersję pytań i odpowiedzi dotyczących CLP
 • 2010-03-23
  Na stronie Punktu konsultacyjnego ds. REACH w katalogu Dyskusje i Inicjatywy znajdziecie Państwo dwa teksty :
  1. Stanowisko CEFIC-u w związku z dokumentem przedstawionym przez Komisję i ECHA na spotkaniu CARACAL, dotyczącym półproduktów.
  2. Stanowisko – List brytyjskiego stowarzyszenia skupiającego dystrybutorów Chemical Business Association (CBA) do ECHA w sprawie działalności Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • 2010-03-20
  ECHA poinformowało, że planowane na dzień 22 marca uruchomienie nowej wersji REACH-IT zostało przełożone na 25.03.2010. Nadal prowadzone sa testy systemu. W związku z tym dokumentacja utworzona w IUCLID 5.0 i 5.1 jest nadal aktualna aż do uruchomienia nowej wersji REACH-IT.
 • 2010-03-18
  ECHA informuje, że 19 maja 2010 r. w Helsinkach odbędzie się czwarta konferencja Stakeholders' Day - Are you ready for the 2010 deadlines?. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przebieg konferencji będzie transmitowany na żywo w internecie. Przewiduje się udział ok. 500 uczestników.
 • 2010-03-16
  ECHA informuje, że we współpracy ze stowarzyszeniami przemysłowymi rozpoczyna akcję zbierania informacji o spodziewanej liczbie rejestracji w pierwszym terminie (do 1 grudnia 2010 r.). W związku z czym wysłano e-maile do wszystkich przedsiębiorstw, które poinformowały o zamiarze dokonania rejestracji w tym terminie. Przedsiębiorstwa, które zamierzają rejestrować substancje w tym roku, a nie otrzymają korespondencji e-mailowej, mogą wypełnić ankietę on-line wykorzystując w/w stronę.
 • 2010-03-09 Na stronie Punktu konsultacyjnego ds. REACH w katalogu Dyskusje i Inicjatywy znajdziecie Państwo tekst dotyczący dyskusji na temat definicji półproduktów.
 • 2010-03-03
  Na stronie punktu konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki w katalogu Poradniki umieszczono informacje dotyczącą tzw. „Letter of access”.
 • 2010-03-02
  ECHA informuje, że od 18 marca 2010 r. od godz. 9.00, do 22 marca 2010 r. do godz. 12.00, nie będzie działał portal REACH IT. Nowa wersja REACH IT (2.0) uruchomiona 22 marca będzie zawierała wiele nowych zakładek, służących do przedkładania zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania (C&L), zbiorczych zgłoszeń C&L, zmian osobowości prawnej (Legal Entity), deklaracji o zaprzestaniu produkcji, zsynchronizowaną z nową wersją IUCLID 5.2.
LUTY 2010
 • 2010-02-26
  ECHA opublikowała wskazówki dla rejestrujących oparte na spostrzeżeniach wynikających z dotychczas przeanalizowanej dokumentacji rejestracyjnej. Najczęstsze błędy to: niedostatecznie opisana identyczność substancji rejestrowanej i tej, dla której wykonano badania (skład i zanieczyszczenia), niedostatecznie udokumentowany brak badań (dowody naukowe), podsumowanie z badań zbyt ogólnikowe, zbyt krótki opis zarządzania ryzykiem, brak klasyfikacji i oznakowania zgodnego z CLP. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem (Evaluation under REACH - Progress Report 2009)
 • 2010-02-22
  W Dzienniku Ustaw nr 27, poz. 140 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Rozporządzenie uchyla rozporządzenie MZ z 28.09.2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem i odsyła do wykazu umieszczonego w tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP)
 • 2010-02-20
  W katalogu Dyskusje i inicjatywy umieszczono tekst dotyczący dyskusji na temat definicji półproduktów.
 • 2010-02-12
  ECHA opublikowała “draft” części Poradnika dotyczącego Wytycznych dotyczących wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego. (Rozdział 8 Oszacowanie DNEL/DMEL) oraz kolejną wersję Poradnika dotyczącego substancji w wyrobach. Aktualne wersje projektów wszystkich poradników wraz z etapem, na którym znajdują się prace (proces konsultacji) można znaleźć na stronie http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm
 • 2010-02-11
  Na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany projekt nowej Ustawy o substancjach i ich mieszaninach. Można go znaleźć w katalogu PROJEKTY
 • 2010-02-04
  Europejska Agencja Chemikaliów informuje osoby, które planują dokonać rejestracji substancji, ze od 15 lutego będzie dostępna nowa wersja IUCLID 5.2 Od marca rejestracji będzie można dokonać jedynie przy wykorzystaniu nowej wersji IUCLIDA, którą można pobrać ze strony http://iuclid.eu/
 • 2010-02-03
  Na stronie Ministerstwa Gospodarki można znaleźć projekt rozporządzenia Komisji w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Uwagi można nadsyłać do 17 lutego 2010 r.
 • 2010-02-02
  ECHA opublikowała “draft” części poradnika dotyczącego Wytycznych dotyczących wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego - Rozdział 16 "Oszacowanie Narażenia Środowiska" . W wykazie laboratoriów referencyjnych dla metod badań zebranych w „Transport of Dangerous Goods, UN Manual of Tests and Criteria” w Dodatku 4 NATIONAL CONTACTS FOR TEST DETAILS, wśród 12 laboratoriów z całego świata znalazło się Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie.
STYCZEŃ 2010
 • 2010-01-26
  Na stronie register.consilium.europa.eu znajdziecie Państwo "draft" rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie REACH (1907/2006). Zmiany dotyczą Załącznika II do tego rozporządzenia (Sporządzanie karty charakterystyki). W chwili obecnej dostępna jest jedynie wersja angielska tego projektu. Zwracamy Państwa uwagę na zapisy artykułu 2, punkty 6 i 7, które dotyczą okresów przejściowych w odniesieniu do obecnie obowiązujących kart charakterystyki dla substancji i mieszanin.
 • 2010-01-18
  W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone publiczne konsultacje (będą trwały do 3 marca 2010 r.) dotyczące propozycji zharmonizowanej klasyfikacji dla kolejnych trzech substancji. Treść komunikatu można znaleźć na stronie echa.europa.eu
 • 2010-01-15
  Ukazał się ‘draft” przewodnika opracowanego przez ECHA o przekazywaniu informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego stosowania chemikaliów
 • 2010-01-13
  Europejska Agencja Chemikaliów potwierdziła włączenie 14 substancji stwarzających wysokie obawy (SVHC) do listy kandydackiej. Zgodnie z procedurą, w ciągu 45 dni od tej daty, istnieje możliwość zgłaszania uwag do Agencji przez zainteresowane strony. Listę substancji można znaleźć na stronie ECHA.
 • 2010-01-09
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L. 6 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI_UE NR 15_2010 z 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia WE nr 689_2008 PE i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Tekst tego rozporządzenia można znaleźć w katalogu Rozporządzenia UE i Rady Punktu konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki .

GRUDZIEŃ 2009
 • 2009-12-21
  ECHA udostępniła na swoich stronach internetowych kolejną wtyczkę, umożliwiającą przedsiębiorstwom weryfikację informacji przedkładanych Agencji. Dzięki wtyczce można, przed przedłożeniem ECHA dossier rejestracyjnego lub zgłoszenia, zweryfikować je pod względem kompletności przedkładanych informacji. Wtyczkę można pobrać ze strony IUCLID5.

  Na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego REACH można znaleźć tłumaczenie Wytycznych dotyczących wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego. Rozdział R12: System deskryptorów do opisu zastosowań
 • 2009-12-18
  Europejska Agencja Chemikaliów rozpoczęła proces publikowania informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego użytkowania substancji zarejestrowanych. Informację na ten temat można znaleźć w komunikacie ECHA. Ogólnie dostępna baza danych (Katalog ECHA CHEM, podkatalog: „Registered substances”) będzie zawierała informacje z dokumentacji rejestracyjnych: niebezpieczne właściwości, klasyfikację i oznakowanie oraz opis bezpiecznego stosowania substancji.
 • 2009-12-17
  W Dzienniku Urzędowym UE nr L.338 z dnia 19.12.2009 r. ukazała się DYREKTYWA KOMISJI 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
 • 2009-12-14
  Na stronie www.reach-info.pl zamieszczono prezentacje z Konferencji "GHS i CLP - nie takie straszne jak je malują", której dwie edycje odbyły się w dniach 4 i 25 listopada w Ministerstwie Gospodarki.
 • 2009-12-10
  Informujemy, że dnia 10.12.2009 r. Komitet Państw Członkowskich osiągnął porozumienie w sprawie zmiany załącznika II do rozporządzenia REACH (Karty charakterystyki). W ciągu najbliższych trzech miesięcy (zgodnie z zasadą komitologii) tekst tego załącznika będzie przedmiotem prac Rady i Parlamentu Europejskiego, a ostateczne opublikowanie rozporządzenia w tej sprawie jest oczekiwane w lutym 2010 r.
 • 2009-12-08
  W katalogu poradniki na stronie Punktu konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki umieszczono przewodnik „Wytycznych dotyczących elementów i procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272_2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
 • 2009-12-07
  Na stronie ECHA została umieszczona aktualna lista kandydacka zawierająca 15 substancji SVHC.
LISTOPAD 2009
 • 2009-11-30
  Na stronie www.reach.info.pl w zakładce poradniki opublikowano polską wersję przewodnika do Załącznika V (listopad 2009).
 • 2009-11-24
  Krajowe Centrum Informacyjne ds REACH i Biuro ds Substancji i Preparatów Chemicznych przygotowało polską wersję "Często zadawanych pytań dotyczących REACH-IT". Tekst można znaleźć na stronie reach.gov.pl
 • 2009-11-23
  ECHA informuje, że w dniach: 14 grudnia 2009 (od godziny 13:00) - 03 stycznia 2010 r. nie będzie możliwe przedkładanie dossier na portalu REACH-IT. W tym czasie zostanie zainstalowana nowa rozszerzona wersja progamowa. Jednak do 18 grudnia będzie możliwe dokonywanie rejestracji wstępnej "opóźnionej", wymiany informacji w SIEF-ach, otrzymywania i wysyłania informacji. Po ponownym uruchomieniu zaktualizowanej wersji REACH-IT (od 04 stycznia 2010 r. - godzina 13:00) portal będzie dostepny w dni robocze przez całą dobę - od poniedziałku (godzina 8:00) do piątku (godzina 19:00).
 • 2009-11-20
  Na stronie chemicalwatch.com można znaleźć istniejące już konsorcja.
 • 2009-11-10
  Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Dokument zamieszczony został na stronach Ministerstwa Gospodarki.
 • 2009-11-09
  Na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zamieszczono pytania i odpowiedzi dot. rozporządzenia CLP.
 • 2009-11-06
  ECHA uruchomiła podstrony internetowe poświęcone ograniczeniom. Na stronach znaleźć można informacje na temat istniejących ograniczeń, jak również procedury przyjmowania ograniczeń w przyszłości. Informacje na temat projektów nowych poradników przygotowanych przez ECHA znaleźć można w sekcji "Consultation procedure".
 • 2009-11-05
  W dniu 12 listopada 2009 roku Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH organizuje dzień otwarty dla przedsiębiorców , gdzie można będzie uzyskać podstawowe lub rozszerzone informacje dotyczące rozporządzenia REACH i CLP, wyjaśnić swoje wątpliwości oraz uzyskać poradę w zakresie rozumienia przepisów w/w wspólnotowych aktów prawnych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.chemikalia.gov.pl.
 • 2009-11-04
  Na stronach internetowych ECHA opublikowano nowy poradnik:
  - "Poradnik w pigułce" dotyczący oceny bezpieczeństwa chemicznego .
PAŹDZIERNIK 2009
 • 2009-10-27
  Na ostatnim spotkaniu REACH Helpdesk Correspondents’ Network (REHCORN) podjęto decyzję o utworzeniu (poprzez włączenie wszystkich krajowych Punktów konsultacyjnych) wspólnej sieci nazwanej HELP NET. Celem sieci będzie dostarczanie uzgodnionych odpowiedzi i porad dotyczących obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH i CLP. Pełny tekst komunikatu można znaleźć na stronie ECHA.
 • 2009-10-26
  Ważna informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  Istnieje możliwość uzyskania pożyczki (kredytu) finansowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny na wszelkie działania związane z wdrożeniem REACH (w tym również badania na zwierzętach). Zainteresowanych zapraszamy na stronę EIB , gdzie można znaleźć m.in. informację o bankach komercyjnych udzielających takich pożyczek.
 • 2009-10-19
  1. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 1 grudnia 2009 r. organizuje warsztaty dotyczące identyfikacji substancji. Warsztaty adresowane są do osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej. Zwracamy uwagę na ograniczoną ilość miejsc (100). Szczegółowe informacje, w tym dotyczące programu warsztatów oraz sposobu zgłaszania, znaleźć można w informacji prasowej ECHA
  2. ECHA w dniach 4, 30 listopada oraz 10 grudnia 2009 organizuje warsztaty internetowe (webinars) dla wiodących rejestrujących. Szczegółowe informacje na temat godzin trwania oraz programu znaleźć można w informacji prasowej ECHA oraz na stronie internetowej warsztatów.
  3. Na stronach internetowych ECHA dostępne są pierwsze dwa "Poradniki w pigułce" w języku polskim: Wymogi dotyczące substancji w wyrobach" oraz "Postępowanie z danymi rejestracyjnymi oraz dokumentacją rejestracyjną" ECHA opublikowała także uaktualniony dokument dotyczący substancji notyfikowanych - "Questions and Answers for the registrants of previously notified substances" oraz uaktualniony poradnik dotyczący przygotowania dokumentacji rejestracyjnej oraz notyfikacji PPORD - "Data Submission Manual 5: How to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications".
 • 2009-10-15
  W dniach 18-20 listopada, na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu, podczas Targów RubPlast EXPO, zostanie uruchomiona specjalna STREFA WIEDZY, gdzie będzie można uzyskać informacje w zakresie wymogów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Punkt Konsultacyjny Ministerstwa Gospodarki oraz Centrum ds REACH Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego zapraszają do odwiedzenia stoiska, w którym będą na Państwa oczekiwać nasi eksperci.
 • 2009-10-14
  Przypominamy, że przedsiębiorstwo, które produkuje lub importuje po raz pierwszy substancje po 1 grudnia 2008 r. (zakończenie rejestracji wstępnej), mają prawo do dokonania tzw. rejestracji wstępnej opóźnionej, jeżeli spełnia dwa warunki:
  1. dokonają tej rejestracji nie później niż 6 miesięcy od pierwszej produkcji/importu;
  2. dokonają tej rejestracji nie później niż na 12 miesięcy od obowiązującego terminu rejestracji pełnej. W związku z tym, przedsiębiorstwa, dla których termin rejestracji pełnej mija 30 listopada 2010 r. (tonaż > 1000 ton/rok, CMR-y 1 i 2 kategorii w tonażu > 1 tony/rok, substancje sklasyfikowane jako R 50/53 w tonażu > 100 ton/rok) mają czas na dokonanie opóźnionej rejestracji wstępnej tylko do 30 listopada 2009 r.
 • 2009-10-10
  ECHA przypomina dalszym użytkownikom, że 30 listopada 2009 r. mija termin dostarczania informacji dotyczących kierunków zastosowania substancji producentom/importerom, którzy będą rejestrować substancje w pierwszym terminie tzn. do 1 grudnia 2010 r. Dalsi użytkownicy, których zastosowania nie zostaną uwzględnione w dokumentacji rejestracyjnej będą musieli samodzielnie przygotować Raport Bezpieczeństwa Chemicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie ECHA
 • 2009-10-08
  ECHA opublikowała listę 156 substancji, dla których do dnia 24 września została przesłana kompletna dokumentacja rejestracyjna. Listę można znaleźć na stronie ECHA.

WRZESIEŃ 2009
 • 2009-09-23
  Na stronie Punktu Konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki umieszczono Poradnik dla dalszych użytkowników (przetłumaczony na język polski).
 • 2009-09-21
  Na stronie Punktu Konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki umieszczono następujące poradniki przetłumaczone na język polski:
  Substancje w wyrobach
  Trzy części poradnika „Wskazówki dotyczące wymagań informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego”:
  Część A – Wprowadzenie
  Część D – Wymagania dotyczące scenariuszy narażenia
  Rozdział R 12: System deskryptorów dla zastosowań
 • 2009-09-18
  W Dzienniku Ustaw nr 152, poz. 1222 z 17 września 2009 r. ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
 • 2009-09-17
  Na stronie Komisji Europejskiej zostały umieszczone prezentacje z Warsztatów dla Wiodących Rejestrujących ("Workshop for Lead Registrants"), które odbyły się 11 września br. w Brukseli.
 • 2009-09-08
  W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin tekst rozporządzenia
 • 2009-09-03
  Na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów poradniki
  dostępne są poradniki (w języku polskim) dotyczące różnych procesów w ramach systemu REACH


SIERPIEŃ 2009
 • 2009-08-27
  Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała dwa przewodniki do rozporządzenia 1272/2008 (CLP):
  Guidance on the CLP Regulation
  Guidance on the Application of the CLP Criteria

  Poradniki dostępne są w języku angielskim.
 • 2009-08-25
  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadza konsultacje publiczne, przewidziane w art. 40 rozporządzenia REACH. ECHA prosi o informacje dotyczące efektów zdrowotnych w odniesieniu do szkodliwego działania na rozrodczość substancji, dla której przedłożono propozycję przeprowadzenia badań na zwierzętach. Szczegółowe informacje na temat substancji oraz formularz do przesyłania informacji znaleźć można na stronie ECHA
  Informacje przesyłać można do 24 września 2009 r.
  ECHA zwraca się do stron trzecich o przedłożenie, z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie internetowej, naukowo uzasadnionych informacji, wyników badań i informacji na temat stwarzanych zagrożeń, dotyczących substancji, której dotyczy propozycja przeprowadzenia badań na zwierzętach. Wszystkie otrzymane tego typu naukowo uzasadnione informacje i wyniki badań są uwzględniane przez ECHA przy przygotowywaniu decyzji. Każdy podmiot dysponujący powyższymi informacjami na temat substancji proszony jest o ich przesłanie do ECHA. Konsultacje mają na celu unikanie przeprowadzania badań na zwierzętach, gdy nie jest to konieczne.
 • 2009-08-24
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L/220 z dnia 24 sierpnia 2009 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 761/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
  Pełny tekst rozporządzenia
 • 2009-08-14
  Na stronie internetowej punktu konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki zamieszczono (za Chemical Watch) aktywną bazę utworzonych konsorcjów.
 • 2009-08-11
  Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję listy notyfikowanych substancji (ELINCS). Lista zawiera 8433 notyfikacje, dotyczące 5287 substancji. Przypominamy, że 1 czerwca 2008 r. zasady obowiązujące dla substancji „nowych” zostały uchylone i zastąpione przepisami rozporządzenia REACH. Listę substancji notyfikowanych możecie Państwo znaleźć na stronie :
  www.reach-info.pl/25,wykazy.html
 • 2009-08-07
  Informujemy, że w dniu 9 września 2009 r. w siedzibie SAP Polska, odbędzie się seminarium poświęcone REACH. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatorów potwierdzenia rejestracji. Spotkanie organizowane jest wspólnie przez firmy TRASYS, ERM i SAP. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie:
  www.sap.com/poland
 • 2009-08-03
  Na stronie internetowej : www.reach-info.pl/9,pytania_i_odpowiedzi.html zamieszczono polskie tłumaczenie pytań i odpowiedzi (przygotowane przez nasz Punkt Konsultacyjny) dotyczących zagadnień związanych z obowiązkami dalszych użytkowników (pytania padły podczas tzw. „webinar”, pierwszego z serii seminariów internetowych, zorganizowanego przez Chemical Watch w dniu 1 lipca br.
LIPIEC 2009
 • 2009-07-31
  W Dzienniku Urzędowym UE z dnia 31 lipca b.r. opublikowano kolejne zmiany do dyrektywy 98/8/WE w celu włączenia azotu (eur-lex.europa.eu/LexUriServ) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy.
 • 2009-07-24
  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) udostępniła na swoich stronach internetowych uaktualnioną wersję poradnika dotyczącego substancji w wyrobach:
  guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm
 • 2009-07-23
  Na stronie internetowej
  www.reach-info.pl/8,poradniki.html
  umieszczono poradnik pt. „Standardowe formaty scenariuszy narażenia”, opracowany przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Chemii Przemysłowej (w języku polskim) na podstawie „Wytycznych dotyczących wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego” (Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Part D: Exposure Scenario Building, Draft Update of Exposure Scenario Format, 2009, version 2.0), opracowanych przez ECHA.
 • 2009-07-21
  Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT) opublikował raport bazowy dot. rozporządzenia REACH - "REACH Baseline Study". Dokument dostępny jest w angielskiej wersji językowej. Dokument znaleźć można na następującej stronie internetowej:
  epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-09-003/EN/KS-RA-09-003-EN.PDF
 • 2009-07-16
  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała na swoich stronach internetowych uaktualnioną wersję dokumentu "Często zadawane pytania dotyczące systemu REACH". Zmiany dotyczą przede wszystkim części poświęconej udostępnianiu danych (fora SIEF). Dokument w języku angielskim znaleźć można na stronie internetowej: echa.europa.eu/doc/reach/reach_faq.pdf

  ECHA udostępniła na swoich stronach internetowych, w sekcji "SIEF/Podstawowe informacje", dwie broszury informacyjne dotyczące forów SIEF: - "Fora SIEF - Główne założenia":
  echa.europa.eu/doc/reachit/sief_key_principles_pl.pdf
  - "Pierwsze kroki na forach SIEF - Najważniejsze wskazówki":
  http://echa.europa.eu/doc/reach/reach_factsheet_siefs_pl.pdf
  Dokumenty znaleźć można również na stronach Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH (www.reach.gov.pl), w sekcji "SIEF".
 • 2009-07-15
  Na stronie internetowej:
  (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ)
  opublikowano Komunikat Komisji odnośnie bardziej rygorystycznych ograniczeń, niż te o których mowa w załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), stosowanych przez Królestwo Niderlandów. Przepisy pozostają w mocy do dnia 1 czerwca 2013 r.
 • 2009-07-14
  Informujemy, że Europejska Agencja Chemikaliów organizuje warsztaty dla wiodących rejestrujących (11 września 2009 r., Bruksela).Warsztaty poświęcone będą przede wszystkim roli i zadaniom wiodących rejestrujących w ramach forów SIEF.ECHA zachęca wiodących rejestrujących, aby informowali Agencję o pełnieniu tej funkcji, poprzez rejestrację za pomocą strony internetowej ECHA:
  comments.echa.europa.eu/Comments/LeadRegistrantNomination.aspx
  Propozycje tematów warsztatów można przesyłać do ECHA do 31 lipca 2009 r. za pośrednictwem strony internetowej ECHA:
  comments.echa.europa.eu/Comments/LeadRegistrantWorkshop.aspx
 • 2009-07-03
  W Dzienniku Ustaw nr 105, poz. 873, z dnia 2 lipca 2009 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Wśród substancji, dla których zaproponowano zmiany znajdują się bardzo popularne rozpuszczalniki, np. etylobenzen. Wśród nowych pozycji umieszczonych na liście znajdują się m.in.: ftalan benzylu butylu, cztery diizocyjaniany, etylenoimina, formamid. Treść rozporządzenia można pobrać ze strony: www.reach-info.pl/20,wybrane_obowiazujace_akty_prawne.html
CZERWIEC 2009
 • 2009-06-30
  Chemical Watch organizuje serię seminariów internetowych (tzw. „webinar-ów”) przeznaczonych dla Dalszych Użytkowników, podczas których można będzie między innymi uzyskać informacje na temat praw i obowiązków Dalszych Użytkowników, wynikających z Rozporządzenia REACH; funkcji jakie mogą oni pełnić w SIEF i konsorcjach, a także pomocy jakiej może dostarczyć system IT w celu efektywnej komunikacji i zarządzania.
  Webinar 1
  1 lipca 2009 r., godz. 14.00 - 15.15 CET (czasu środkowoeuropejskiego) Dalsi Użytkownicy – Role, Obowiązki i Prawa zgodnie z Rozporządzeniem REACH
  Webinar 2
  15 lipca 2009 r,. godz. 14.00 - 15.15 CET (czasu środkowoeuropejskiego)Przekazywanie Informacji na temat zastosowań w Łańcuchu Dostaw
  Webinar 3
  30 lipca 2009 r,. godz. 14.00 - 15.15 CET (czasu środkowoeuropejskiego) Dalsi Użytkownicy, SIEFy i Konsorcja
  Dokładne informacje można znaleźć na stronie: chemicalwatch.com/webinars
 • 2009-06-28
  ECHA informuje, że liczba zgłoszonych wiodących rejestrujących w dniu 24 czerwca wyniosła 515. Wiodący rejestrujący jest rejestrującym działającym za zgodą innych rejestrujących tej samej substancji Dla danej substancji może być tylko jeden wiodący rejestrujący i jedna dokumentacja do wspólnego zgłoszenia. Wiodący rejestrujący składa dokumentację do wspólnego zgłoszenia. Wiodący rejestrujący jest jednym z rejestrujących, którzy zamierzają złożyć swoją dokumentację rejestracyjną w pierwszym terminie. Innymi słowy wiodącym rejestrującym jest zazwyczaj producent lub importer, który musi dokonać rejestracji w pierwszym terminie (jest zazwyczaj osobą najbardziej zaangażowaną w przypadku danej substancji, tj. może produkować jej największą ilość lub być posiadaczem większości danych).
 • 2009-06-27
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 164 z dnia 26 czerwca 2009 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII
  Tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie:
  eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:PL:PDF
 • 2009-06-22
  Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała czterostronicowy przewodnik dotyczący procedury umieszczania substancji “wysokiego ryzyka” , będących przedmiotem procedury udzielania zezwoleń na liście załącznika XIV. Mozna go znaleźć na stronie: guidance.echa.europa.eu//docs/guidance_document/fact_sheets/factsheet_inclusion_annexXIV_en.pdf
 • 2009-06-18
  ECHA przygotowała skrócone wersje poradnika dotyczącego rejestracji oraz poradnika dotyczącego wymogów dla substancji w wyrobach. Znaleźć je można na stronie internetowej ECHA: guidance.echa.europa.eu/guidance2_pl.htm Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania. Konsultacje będą trwały przez okres 45 dni. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące substancji podlegających konsultacjom, znaleźć można na stronie internetowej: echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp
 • 2009-06-17
  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała robocze wersje Poradnika dla Załącznika V rozporządzenia REACH oraz rozdziału R 12 Poradnika w sprawie wymogów informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego. Można je pobrać ze strony internetowej ECHA: guidance.echa.europa.eu/guidance4_pl.htm
 • 2009-06-05
  Na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki została udostępniona wersja jednolita rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), uwzględniająca zmiany opublikowane do dnia 28 maja 2009 roku. Dokument znaleźć można pod następującym adresem internetowym: www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/....
MAJ 2009
 • 2009-05-28
  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) udostępniła na swoich stronach internetowych (echa.europa.eu/sief_en.asp) sekcję poświęconą Forum Wymiany Informacji o Substancjach (np. tworzenie SIEF, obowiązki uczestników, Wiodący Rejestrujący). Sekcja dostępna jest w chwili obecnej jedynie w języku angielskim.
  Na stronach internetowych ECHA znaleźć można również dokument "Pytania i odpowiedzi dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (echa.europa.eu/doc/classification/questions_and_answers_clp_20090526.pdf). Dokument w języku angielskim
 • 2009-05-25
  CEFIC zaproponował Komisji Europejskiej pakiet działań zm


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.