Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - statut
Rozdział: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Rozdział 3

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

Paragraf 8
 1. Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący, zdefiniowaną w paragrafie 1, działalność gospodarczą na obszarze działania Izby, instytucje związane z hutnictwem, podmioty zagraniczne o podobnym charakterze a także związki przedsiębiorców jako członek zbiorowy.
 2. Prawa członkowskie przysługują wyłącznie podmiotom przyjętym w skład Członków Izby.
 3. W szczególności z uprawnień podmiotu członkowskiego nie mogą korzystać inne podmioty, w tym również powiązane kapitałowo bądź w inny sposób z podmiotem członkowskim.
 4. Członkowi Izby może zostać nadany status Członka Honorowego lub Członka Wspierającego:
  1. członkostwo honorowe może zostać przyznane w szczególności osobom fizycznym, fundacjom i stowarzyszeniom za działania podejmowane na rzecz hutnictwa.
  2. członkostwo wspierające może zostać przyznane podmiotom członkowskim będącym mikro i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Paragraf 9
 1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.
 2. Decyzję w sprawie przyznania statusu Członka Honorowego i Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Izby po konsultacji z Radą Izby.
 3. Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i zobowiązać się do płacenia składek członkowskich i uiszczenia wpisowego.
 4. W przypadku zmian organizacyjnych polegających na połączeniu się dwu lub więcej Członków Izby w nowy podmiot gospodarczy, podmiot ten staje się z chwilą przekształcenia członkiem Izby.
 5. W przypadku połączenia się dwóch lub więcej podmiotów w nowy podmiot gospodarczy, gdzie przynajmniej jeden z nich był Członkiem Izby, dla przyznania członkostwa stosuje się zapisy §9 ust. 1 i 2.

Paragraf 10
 1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.
 2. Członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, reprezentują w Izbie osoby fizyczne wchodzące w skład organu upoważnionego do reprezentacji, zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS bądź osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

Paragraf 11
 1. Członkom Izby przysługuje prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;
  2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby;
  3. korzystania ze wszelkich form pomocy Izby.
 2. Podmiotom o statusie Członka Honorowego i Członka Wspierającego nie przysługuje bierne prawo wyborcze do organów Izby.

Paragraf 12
Członek Izby ma obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień statutu regulaminów oraz uchwał władz Izby;
 2. uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
 4. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
 5. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.
 6. nie ujawniania podmiotom i osobom trzecim (przez które rozumie się również podmioty powiązane kapitałowo z członkiem Izby) jakichkolwiek informacji, dokumentów, danych etc. otrzymanych w związku z członkostwem w HIPH.

Paragraf 13
skreślono
Paragraf 14
Członkostwo w Izbie ustaje:
 1. wskutek wykreślania z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub rezygnacji z tej działalności bądź też wykreślenia z właściwych rejestrów. Członek Izby jest obowiązany powiadomić Izbę o zaistnieniu tej okoliczności a w razie nie powiadomienia odpowiada za szkodę jaką Izba z tego tytułu poniesie.
 2. wskutek wypowiedzenia na piśmie członkostwa w Izbie z upływem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin biegnie od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym członek Izby złożył wypowiedzenie Zarządowi Izby;
 3. z dniem podjęcia decyzji przez Radę Izby o wykluczeniu ze składu członków Izby
Paragraf 15
 1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków następuje na wniosek Zarządu decyzją Rady Izby, jeśli członek:
  1. prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi;
  2. narusza obowiązki członka Izby;
  3. zalega z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 2. Podmiotom gospodarczym przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Izby do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Izby w ciągu 6 tygodni od daty jej otrzymania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przywróceniu członkostwa, w takim przypadku przywrócone członkostwo odnosi skutek ex nunc począwszy od dnia Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Złożone odwołanie Zarząd jest obowiązany włączyć do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

<<  1 2 3 4 5 6 >>


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.