Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - statut
Rozdział: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Rozdział 5

Gospodarka finansowa i majątek Izby

Paragraf 32
Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.
Paragraf 33
Majątek Izby powstaje m.in. z:
 1. składek członkowskich i wpisowego,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. wpływów z funduszy unijnych i krajowych,
 4. wpływów z działalności statutowej,
 5. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,
 6. dochodów z majątku Izby.
 7. innych wpływów i dochodów.

Paragraf 34
 1. Wysokość rocznej składki członkowskiej zatwierdza Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Izby.
 2. Składka jest płacona w dwóch równych ratach - do 31 stycznia i do 31 lipca z góry.
 3. W razie zmiany wysokości składki członkowskiej, składka w nowej wysokości obowiązuje od początku roku w którym została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie. Korekta pierwszej raty będzie rozliczona i uwzględniona przy płatności raty drugiej.
 4. W przypadku wskazanym w § 9 ust. 3 wysokość składki członkowskiej stanowi suma dotychczasowych składek podmiotów podlegających połączeniu.
 5. Członek Izby, któremu przyznano status Członka Honorowego, jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może podjąć decyzję o zwolnieniu z obowiązku uiszczania składek członkowskich Członka Wspierającego.

Paragraf 35
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd Izby.
<<  1 2 3 4 5 6 >>


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.